Business continuity

Er zal samen met de artsenverenigingen worden nagegaan over welke functionaliteiten die door externe eGezondheidsdiensten worden ondersteund een huisarts minstens moet kunnen beschikken om zijn opdracht correct te kunnen uitvoeren.  Voor elke functionaliteit zullen maatregelen worden genomen om de continuïteit ervan te waarborgen indien bepaalde externe eGezondheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Deze maatregelen zullen weldra hieronder per functionaliteit worden beschreven.

Authenticatie bij inloggen

Om de authenticatie van de artsen te verzekeren in geval van onderbreking van de diensten van het eHealth-platform, schakelt het eHealth-platform zijn derde datacenter in voor zijn dienst session management (Secure Token Service), aan de hand waarvan een authenticatie-token gegenereerd wordt. Wanneer een arts inlogt op externe eGezondheidsdiensten, kan hij zich dan op een normale manier authentiseren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart en de bijbehorende pincode. U vindt hier meer informatie over de noodprocedure voor authenticatie.

Indien het gebruik van dit authenticatiemiddel echter niet mogelijk blijkt, heeft de arts de mogelijkheid om zich te authentiseren aan de hand van zijn eHealth-keystore (certificaat) en het bijbehorende paswoord. Meer informatie over deze fallback-authenticatieprocedure vindt u hier.

De verzekerbaarheidsstatus van een patiënt raadplegen

Indien het niet mogelijk is om de verzekerbaarheidsstatus van een patiënt te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan de verzekerbaarheid rechtstreeks op het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen elektronisch worden geraadpleegd. Meer informatie over deze noodprocedure inzake verzekerbaarheid vindt u hier.                          

Indien de elektronische raadpleging van de verzekerbaarheidsstatus van een patiënt ook niet via de noodprocedure mogelijk is, dan hangt alles af van de patiënt die zich bij de zorgverlener aanbiedt. Gaat het om een regelmatige patiënt, van wie de verzekerbaarheidsgegevens recent (minder dan 30 dagen geleden) door de zorgverlener elektronisch werden geraadpleegd, dan beschikt de zorgverlener over alle vereiste informatie en de betalingswaarborg in zijn eigen software. Is dat niet het geval, dan heeft de zorgverlener twee opties: ofwel heeft hij vertrouwen in de informatie die de (gekende) patiënt geeft over zijn verzekerbaarheidstoestand, ofwel, bij twijfel, rekent hij de volle prijs aan en geeft hij een formulier Bijlage 30 mee aan de patiënt, die daarmee een terugbetaling kan verkrijgen via zijn ziekenfonds.

Raadplegen van de gegevens van het lid (MemberData)

Indien het niet mogelijk is de gegevens van een patiënt te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan deze informatie rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd op het platform MyCareNet van de ziekenfondsen. U vindt hier meer informatie over de ‘noodprocedure MemberData’.

Indien de elektronische raadpleging van de gegevens van het lid ook niet mogelijk is via de ‘noodprocedure’, dan dient de apotheker de geldende RIZIV-reglementering inzake ‘papieren stroom’ toe te passen.

Raadpleging van de tarifering

Indien het niet mogelijk is de tarifering te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan dit rechtstreeks elektronisch geraadpleegd worden op het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Meer informatie over deze noodprocedure inzake tarifering vindt u hier.

Indien de elektronische raadpleging van de tarifering ook niet lukt via de noodprocedure, dient de zorgverlener, voor zover zijn software dit toelaat, de tariferingsmodule te gebruiken die geïntegreerd is in zijn software.                            

Raadpleging van de tarifering van Mediprima

Indien het onmogelijk is om de Mediprima-tarifering te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan die rechtstreeks elektronisch geraadpleegd worden via het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Meer informatie over de ‘noodprocedure Mediprima-tarifering’ vindt u hier.

Indien de elektronische raadpleging van de Mediprima-tarifering ook niet mogelijk is via de noodprocedure, dient de zorgverlener - voor zover zijn software het toelaat - gebruik te maken van de tariferingsmodule die geïntegreerd is in zijn software.

Raadpleging van de akkoorden “hoofdstuk IV”

Indien de elektronische raadpleging van het akkoord “hoofdstuk IV” niet mogelijk is via het eHealth-platform, kan deze informatie rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd op het platform MyCareNet van de ziekenfondsen. U vindt hier meer informatie over de ‘noodprocedure raadpleging Hoofdstuk IV”.

Indien de elektronische raadpleging van het akkoord “Hoofdstuk IV” ook niet mogelijk is via de noodprocedure, moet de apotheker zich baseren op de historiek die beschikbaar is in zijn software of op de informatie die meegedeeld wordt door de patiënt.

Aanvraag akkoord “hoofdstuk IV”

Indien de elektronische aanvraag van een akkoord “hoofdstuk IV” niet mogelijk is via het eHealth-platform, dan kan deze informatie rechtstreeks elektronisch ingediend worden op het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Meer informatie over de “noodprocedure aanvraag hoofdstuk IV” vindt u hier.

Indien de elektronische aanvraag van akkoord “hoofdstuk IV” ook niet mogelijk is via de noodprocedure, kan de arts ofwel zijn aanvraag later indienen ofwel een akkoordaanvraag op papier indienen.

Vercijfering naar een gekende bestemmeling

In geval van storingen op de diensten van het eHealth-platform wordt de noodprocedure geactiveerd en schakelt de dienst ETEE (ETKDepot) over naar het derde datacenter, zonder impact voor de gebruiker. Op die manier kunnen de artsen op een transparante manier verder de publieke sleutels blijven ophalen voor de vercijfering van hun attesten. Indien de problemen met het ophalen van de sleutels aanhouden ondanks de noodprocedure, dan bestaat een tweede noodoplossing erin de eigen ETK in cache op te slaan bij de gebruiker alsook elk antwoord ontvangen via de vercijferingsdienst. Op die manier, kan de gebruiker, in geval van problemen en enkel in dat geval, de informatie in cache raadplegen om de ETK’s terug te vinden.

Vercijfering naar onbekende bestemmeling

De noodprocedure laat de dienst KGSS van het eHealth-platform eveneens overschakelen naar het derde datacenter. Op die manier kunnen de artsen op een transparante manier sleutels blijven creëren voor het vercijferen van de elektronische voorschriften.

Meer informatie over de noodprocedure vindt u hier.

Raadplegen van elektronische documenten die beschikbaar zijn via het hub-metahubsysteem (documenten bij ziekenhuizen, labo’s, centra voor medische beeldvorming, …)

Bij storingen op de diensten van het eHealth-platform wordt de noodprocedure opgestart om de dienst “Verwijzingsrepertorium” (Metahub) en de bijbehorende diensten “Consent”, “Therlink” en “Uitsluitingen” over te hevelen naar onze 3de datacenter, zonder dat dit een impact heeft op de gebruiker. Op die manier kunnen de hubs en de kluizen de toegang tot de medische gegevens van een patiënt verder op een transparante manier beheren.

Meer informatie over de noodprocedure vindt u hier.

Raadplegen van de vaccinatiestatus van een patiënt

Er werd een BCP-oplossing geïmplementeerd voor het geval dat Vitalink niet beschikbaar is. Hierdoor kunnen de zorgverleners en de patiënten in het Vlaams Gewest hun nuttige vaccinatiegegevens raadplegen via de toepassing Vaccinnet. Oorspronkelijk was deze oplossing specifiek bedoeld voor de artsen die in de toepassing zijn geregistreerd. Het blijkt dat ze eveneens geldig is voor de profielen die niet aan deze voorwaarden voldoen en dus voor alle gebruikers (zorgverleners en patiënten).

Meer informatie over de ‘fallback-procedure Vaccinnet’ vindt u hier.

Raadplegen van de SumEHR van een patiënt

Bij storingen op de diensten van het eHealth-platform wordt de noodprocedure opgestart om de dienst “Verwijzingsrepertorium” (Metahub) en de bijbehorende diensten “Consent”, “Therlink” en “Uitsluitingen” over te hevelen naar onze 3de datacenter, zonder dat dit een impact heeft op de gebruiker. Op die manier kunnen de hubs en de kluizen de toegang tot de medische gegevens van een patiënt verder op een transparante manier beheren.

Meer informatie over de noodprocedure vindt u hier.

Een voorschrift aanmaken

Indien er problemen gedetecteerd worden bij het creëren van een elektronisch voorschrift op Recip-e (prescriber), dan wordt de noodprocedure van het eHealth-platform geactiveerd waardoor de dienst overschakelt naar het derde datacenter, zonder dat dit een impact heeft voor de gebruiker. Indien de problemen aanhouden ondanks de noodprocedure, kunnen de zorgverleners uitzonderlijk toch een papieren geneesmiddelenvoorschrift uitschrijven.

Meer informatie over de noodprocedure vindt u hier.

Elektronisch overmaken aan het ziekenfonds van het getuigschrift voor verstrekte hulp van de patiënt (eAttest)

Indien het niet mogelijk is om een getuigschrift voor verstrekte hulp via het eHealth-platform naar de verzekeringsinstellingen op te sturen, kan het attest rechtstreeks elektronisch worden overgemaakt via het MyCareNet-platform. Meer informatie over de ‘noodprocedure eAttest’ vindt u hier.

Indien het ook niet mogelijk is om een getuigschrift voor verstrekte hulp via de ‘noodprocedure’ op te sturen, kan de arts een beroep doen op de ‘papieren’ stroom.

Elektronische facturatie aan het ziekenfonds voor een patiënt die geniet van het derdebetalersysteem (eFact)
back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten