Business continuity

Voor elke functionaliteit die ondersteund wordt door de externe eGezondheidsdiensten en waarover de wachtposten minstens moeten kunnen beschikken om hun opdracht correct te kunnen uitvoeren, werden maatregelen genomen om de continuïteit ervan te waarborgen indien bepaalde externe eGezondheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Deze maatregelen worden hieronder per functionaliteit beschreven.

Authenticatie bij inloggen

Om de authenticatie van de wachtposten te verzekeren in geval van onderbreking van de diensten van het eHealth-platform, schakelt het eHealth-platform zijn derde datacenter in voor zijn dienst session management (Secure Token Service), aan de hand waarvan een authenticatie-token gegenereerd wordt. Een wachtpost kan zich dan op een normale manier authentiseren met zijn certificaat bij het inloggen op de externe eGezondheidsdiensten. U vindt hier meer informatie over de noodprocedure voor authenticatie.

De verzekerbaarheidsstatus van een patiënt raadplegen

Indien het niet mogelijk is om de verzekerbaarheidsstatus van een patiënt te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan de verzekerbaarheid rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd op het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Meer informatie over deze noodprocedure inzake verzekerbaarheid vindt u hier.

Indien de elektronische raadpleging van de verzekerbaarheidsstatus van een patiënt ook niet via de noodprocedure mogelijk is, dan hangt alles af van de patiënt die zich bij de zorgverlener aanbiedt. Gaat het om een regelmatige patiënt, van wie de verzekerbaarheidsgegevens recent (minder dan 30 dagen geleden) door de zorgverlener elektronisch werden geraadpleegd, dan beschikt de zorgverlener over alle vereiste informatie en de betalingswaarborg in zijn eigen software. Is dat niet het geval, dan heeft de zorgverlener twee opties: ofwel heeft hij vertrouwen in de informatie die de (gekende) patiënt geeft over zijn verzekerbaarheidstoestand, ofwel, bij twijfel, rekent hij de volle prijs aan en geeft hij een formulier Bijlage 30 mee aan de patiënt, die daarmee een terugbetaling kan verkrijgen via zijn ziekenfonds.

Raadplegen van de gegevens van het lid (MemberData)

Indien het niet mogelijk is de gegevens van een patiënt te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan deze informatie rechtstreeks elektronisch worden geraadpleegd op het platform MyCareNet van de ziekenfondsen. U vindt hier meer informatie over de ‘noodprocedure MemberData’.

Indien de elektronische raadpleging van de gegevens van het lid ook niet mogelijk is via de ‘noodprocedure’, dan dient de zorgverlener de geldende RIZIV-reglementering inzake ‘papieren stroom’ toe te passen.

Raadpleging van de tarifering

Indien het niet mogelijk is de tarifering te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan dit rechtstreeks elektronisch geraadpleegd worden op het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Meer informatie over deze noodprocedure inzake tarifering vindt u hier.

Indien de elektronische raadpleging van de tarifering ook niet lukt via de noodprocedure, dient de zorgverlener, voor zover zijn software dit toelaat, de tariferingsmodule te gebruiken die geïntegreerd is in zijn software.

Raadpleging van de Mediprima-tarifering

Indien het onmogelijk is om de Mediprima-tarifering te raadplegen via het eHealth-platform, dan kan die rechtstreeks elektronisch geraadpleegd worden via het MyCareNet-platform van de ziekenfondsen. Meer informatie over de ‘noodprocedure Mediprima-tarifering’ vindt u hier.

Indien de elektronische raadpleging van de Mediprima-tarifering ook niet mogelijk is via de noodprocedure, dient de zorgverlener - voor zover zijn software het toelaat - gebruik te maken van de tariferingsmodule die geïntegreerd is in zijn software.

Vercijfering naar een gekende bestemmeling

In geval van storingen op de diensten van het eHealth-platform wordt de noodprocedure geactiveerd en schakelt de dienst ETEE (ETKDepot) over naar het derde datacenter, zonder impact voor de gebruiker. Op die manier kunnen de wachtposten op een transparante manier verder de publieke sleutels blijven ophalen voor de vercijfering van hun attesten. Indien de problemen met het ophalen van de sleutels aanhouden ondanks de noodprocedure, dan bestaat een tweede noodoplossing erin de eigen ETK in cache op te slaan bij de gebruiker alsook elk antwoord ontvangen via de vercijferingsdienst. Op die manier kan de gebruiker, in geval van problemen en enkel in dat geval, de informatie in cache raadplegen om de ETK’s terug te vinden.

Raadplegen van elektronische documenten die beschikbaar zijn via het hub-metahubsysteem (documenten bij ziekenhuizen, labo’s, centra voor medische beeldvorming, …)

Bij storingen op de diensten van het eHealth-platform wordt de noodprocedure opgestart om de dienst “Verwijzingsrepertorium” (Metahub) en de bijbehorende diensten “Consent”, “Therlink” en “Uitsluitingen” over te hevelen naar onze 3de datacenter, zonder dat dit een impact heeft op de gebruiker. Op die manier kunnen de hubs en de kluizen de toegang tot de medische gegevens van een patiënt verder op een transparante manier beheren.

Meer informatie over de noodprocedure vindt u hier.

Raadplegen van de vaccinatiestatus van een patiënt

Er werd een BCP-oplossing geïmplementeerd voor het geval dat Vitalink niet beschikbaar is. Hierdoor kunnen de zorgverleners en de patiënten in het Vlaams Gewest hun nuttige vaccinatiegegevens raadplegen via de toepassing Vaccinnet. Oorspronkelijk was deze oplossing specifiek bedoeld voor de artsen die in de toepassing zijn geregistreerd. Het blijkt dat ze eveneens geldig is voor de profielen die niet aan deze voorwaarden voldoen en dus voor alle gebruikers (zorgverleners en patiënten).

Meer informatie over de ‘fallback-procedure Vaccinnet’ vindt u hier.

Raadplegen van de SumEHR van een patiënt

Bij storingen op de diensten van het eHealth-platform wordt de noodprocedure opgestart om de dienst “Verwijzingsrepertorium” (Metahub) en de bijbehorende diensten “Consent”, “Therlink” en “Uitsluitingen” over te hevelen naar onze 3de datacenter, zonder dat dit een impact heeft op de gebruiker. Op die manier kunnen de hubs en de kluizen de toegang tot de medische gegevens van een patiënt verder op een transparante manier beheren.

Meer informatie over de noodprocedure vindt u hier.

Een voorschrift aanmaken

Elektronische verzending van het getuigschrift voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds (eAttest)

Indien het niet mogelijk is om een getuigschrift voor verstrekte hulp via het eHealth-platform naar de verzekeringsinstellingen op te sturen, kan het attest rechtstreeks elektronisch worden overgemaakt via het MyCareNet-platform. Meer informatie over de ‘noodprocedure eAttest’ vindt u hier.

Indien het ook niet mogelijk is om een getuigschrift voor verstrekte hulp via de ‘noodprocedure’ op te sturen, kan de wachtpost een beroep doen op de ‘papieren’ stroom.

Elektronische facturatie aan het ziekenfonds voor een patiënt die recht heeft op de derdebetalersregeling (eFact)

back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten